საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონები

• კანონი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ;

• კანონი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის სტატუსის შესახებ;

• კანონი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის შრომის ანაზღაურების შესახებ;

• კანონი - ტურიზმის ორგანიზების შესახებ;

• კანონი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სახსრების ხარჯზე გაცემული სესხების რესტრუქტურიზაციის შესახებ

• კანონი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის შესახებ

• კანონი - სატყეო მეურნეობის მართვის შესახებ

• კანონი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო პროცესისა და უფლებამოსილებათა შესახებ

• კანონი - ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების შესახებ

• კანონი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისადა განკარგვის შესახებ

• კანონი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების შესახებ

• კანონი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ

• კანონი - ადგილობრივი მნიშვნელობის მშენებლობის რეგულირების ღონისძიებათა შესახებ (კორექტ. 18.09.14)

• კანონი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გერბის შესახებ

• კანონი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დროშის შესახებ

• კანონი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი