კონკურსი

ინფორმაცია

ფოტოგრაფის ვაკანტურ პოზიციაზე გამოცხადებული

გამარტივებული საჯარო კონკურსის შესახებ


ინფორმაცია გამარტივებული საჯარო კონკურსის  შედეგების შესახებ

ინფორმაცია I ეტაპის შედეგების და გასაუბრების თარიღის შესახებ