კონკურსი

ამჟამად უმაღლეს საბჭოში კონკურსი არ არის გამოცხადებული

საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრის - მრჩევლის კანდიდატურის შესარჩევი ღია კონკურსი (6.11.2019-8.01.2020)


⇒ კომისიამ უმაღლეს საბჭოს 3 კანდიდატი წარუდგინა-24.12.2019


⇒ კონკურსის II ეტაპზე გადასული კანდიდატების სია და გასაუბრების თარიღი


⇒ ოქმები: №1, №2, №3, №4


⇒ კონცეფციები


⇒ უმაღლესი საბჭოს ბიუროს გადაწყვეტილება Ν84 - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრობის - მრჩევლობის კანდიდატთა შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 


⇒ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება №11 - სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრობის - მრჩევლობის კანდიდატის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შექმნისა და მრჩევლობის კანდიდატთა სიის გამოქვეყნების შესახებ  


კონკურსანტთა  საყურადღებოდ!

უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მიმდინარე წლის 6 ნოემბრის N9 განკარგულების - „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს" მრჩეველთა საბჭოს წევრთა - მრჩევლის კანდიდატურის შესარჩევი ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ“- თანახმად, უმაღლესი საბჭოს კანცელარიაში მიმდინარეობს დოკუმენტაციის წარმოდგენა-რეგისტრაციის პროცესი, როგორც მატერიალურად, ისე უმაღლესი საბჭოს ელექტრონული ფოსტის მისამართზე - contact@sca.ge.. ვებგვერდზე არსებულმა ხარვეზებმა შესაძლოა გამოიწვიოს გარკვეული პრობლემები. აქედან გამომდინარე, გთხოვთ, პარალელურად წარმოადგინოთ დუკუმენტაცია უმაღლესი საბჭოს სხვა ელექტრონული ფოსტის მისამართზე, კერძოდ: ajarasupreme@gmail.com


⇒ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება Ν9 - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრის - მრჩევლის კანდიდატურის შესარჩევი ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ - 06.11.2019
განცხადებები

პრეს-რელიზი