კონკურსი

საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრის - მრჩევლის კანდიდატურის შესარჩევი ღია კონკურსი 


⇒ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება Ν9 - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრის - მრჩევლის კანდიდატურის შესარჩევი ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ - 06.11.2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრთა - მრჩეველთა კანდიდატურების შესარჩევი ღია კონკურსი - 27.08.2019-25.10.2019


• საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრობის - მრჩევლობის კანდიდატთა შესარჩევმა საკონკურსო კომისიამ უმაღლეს საბჭოს 13 კანდიდატი წარუდგინა


• II ეტაპზე გადასულ კონკურსანტთა სია და გასაუბრების განრიგი


• საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრობის - მრჩევლობის კანდიდატთა შესარჩევმა საკონკურსო კომისიამ 12 კანდიდატს ხარვეზები დაუდგინა


• კონცეფციები


• ოქმები - Ν1, Ν2, Ν3, Ν4


• კომისიის დებულება


• უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება №7 - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრობის - მრჩევლობის კანდიდატთა შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შექმნისა და მრჩევლობის კანდიდატთა სიის გამოქვეყნების შესახებ


• უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება Ν6 კონკურსის გამოცხადების შესახებ