• კანონი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯილდოებისა და საპატიო წოდებების შესახებ

• კანონი აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში განათლების ხელშეწყობის შესახებ

• კანონი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სიმბოლოების გამოყენების წესის შესახებ''

• კანონი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ

• კანონი - ტურიზმის ორგანიზების შესახებ;

• კანონი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სახსრების ხარჯზე გაცემული სესხების რესტრუქტურიზაციის შესახებ

• კანონი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის შესახებ

• კანონი - სატყეო მეურნეობის მართვის შესახებ

• კანონი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო პროცესისა და უფლებამოსილებათა შესახებ

• კანონი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო პროცესისა და უფლებამოსილებათა შესახებ (#76 უ.ს.რ.ს.-01.04.2010)  ძალადაკარგულია

• კანონი - ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების შესახებ

• კანონი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ

• კანონი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების შესახებ

• კანონი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ''

• კანონი - ადგილობრივი მნიშვნელობის მშენებლობის რეგულირების ღონისძიებათა შესახებ

• კანონი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გერბის შესახებ (ძალადაკარგულია)

• კანონი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დროშის შესახებ (ძალადაკარგულია) 

• კანონი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ       დანართი - პროგრამები და პრიორიტეტები

განცხადებები