✦ უმაღლესი საბჭოს დამტკიცებული ბიუჯეტი, ინფორმაცია უმაღლესი საბჭოს ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (ნაზარდი ჯამით)