♦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება №39 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატში სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების შესახებ" უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის 2023 წლის 15 მაისი 15 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე - 29.12.2023 


♦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება №15 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატში სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების შესახებ - 15.05.2023 წელი 


♦ 2023 წლის 26 აპრილის ბრძანება #13 - "აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ" აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის 2020 წლის 18 ივნისის #21 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


♦ 2023 წლის 31 მარტის ბრძანება # 9 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1


♦ 2023 წლის 15 თებერვლის ბრძანება Ν10/01 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის საკონკურსო კომისიის წევრთა რაოდენობისა და შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ


♦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის 2023 წლის 14 თებერვლის ბრძანება Ν6 - "აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელის ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


♦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის 2023 წლის 13 თებერვლის ბრძანება Ν5 - "აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის იურიდიული განყოფილების პროფესიული საჯარო მოხელის - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ - (დანართი)


♦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება Ν8 - "აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის სტრუქტურული ერთეულების დებულებების დამტკიცებისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ზოგიერთი ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ " უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის 2021 წლის 20 დეკემბრის N49 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - 18.02.2022          


♦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება Ν7 - "აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის ზოგიერთი სტრუქტურული ერთეულის დებულების დამტკიცების თაობაზე - 18.02.2022♦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება №5 "აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულებისა და სრუქტურის დამტკიცების შესახებ - 18.02.2022♦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება N55 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში პეტიციის წარდგენის და განხილვის წესისა და პეტიციის განაცხადის ელექტრონული ფორმის დამტკიცების შსახებ - 31.12.2021 (word - დანართი 1, დანართი 2


♦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება N49 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის სტრუქტურული ერთეულების დებულებების დამტკიცებისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ზოგიერთი ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ           

დანართები:      N1      N2     N3      N4 (ამოღებულია)        N5 (ამოღებულია)     N6     N7    N8      N9     N10     N11      N12     N13  (ამოღებულია)


♦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება №44 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მუდმივმოქმედი სათათბირო საბჭოს ღია მმართველობის საბჭოს წევრთა რაოდენობისა და შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ" უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის 2021 წლის 12 თებერვლის №4  ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - 15.11.2021 წელი


♦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება №39 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ - 13.10.2021 წელი

(საკვალიფიკაციო მოთხოვნები-word)


♦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება №16 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს რაოდენობისა და შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ - 22.04.2021 წელი


♦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება №13 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში პრესკონფერენციის გამართვისა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების წარმომადგენლების აკრედიტაციის წესის დამტკიცების შესახებ - 06.04.2021 წელი

(აკრედიტაციის წესი-word)


♦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება №11 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ადმინისტრაციული შენობის, ადმინისტრაციული შენობის შემოსაზღვრული ტერიტორიისა და შენობის უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 აგვისტოს №48 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - 02.04.2021 წელი

(კოდიფიცირებული-word)


♦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება №5 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის სათათბირო ორგანოს - ხაზინადართა საბჭოს შემადგენლობისა და ხაზინადართა საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის 2020 წლის 16 დეკემბრის №36 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - 16.02.2021 წელი

(კოდიფიცირებული-word)


♦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება №4 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მუდმივმოქმედი სათათბირო საბჭოს ღია მმართველობის საბჭოს წევრთა რაოდენობისა და შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ - 12.02.2021 წელი♦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება №36 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის სათათბირო ორგანოს - ხაზინადართა საბჭოს შემადგენლობისა და ხაზინადართა საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ – 16.12.2020 წელი


(♦ აპარატის დებულება - კოდიფიცირებული, word)


♦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება №33 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულებისა და სტრუქტურის დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის 2020 წლის 11 მარტის №12 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე - 20.11.2020 წელი

 

♦ ჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება №12 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულებისა და სტრუქტურის დამტკიცების შესახებ“-11.03.2020 წელი


♦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება №20 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატში სასწავლო პრაქტიკის გავლის წესი - 10.06.2020 წელი


♦ ჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება №21 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ - 18.06.2020 წელი♦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება №50 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ (19.03.2019 წლის მდგომარეობით)- 30.08.2017 წელი


♦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება №09 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საქმისწარმოების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ - 02.03.2017 წელი


♦  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება №53 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა მიერ სამსახურის გავლის წესის დამტკიცების შესახებ - 08.09.2017 წელი


♦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება №62 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატში სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების შესახებ - 14.11.2017 წელი (ძალადაკარგულია) 

განცხადებები