კანონპროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (21.11.2023)


◊ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ     დანართები:  პროგრამები - (pdf)


◊ კანონპროექტი - "აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ" (1-4,6-8 თავი)

◊ კანონის პროექტი "აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ" (V თავი)

◊ განმარტებითი ბარათი - კანონის პროექტზე "აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ"

◊ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

◊ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა (2023-2026 წლები)

◊ პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (2023-2026)

◊ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ბრძანება - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტისა და ბიუჯეტის შესაბამისი ავტონომიური რესპუბლიკის პრიორიტეტების დოკუმენტის უმაღლეს საბჭოსათვის წარდგენის შესახებ

◊ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის წერილი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტისა და ბიუჯეტის შესაბამისი ავტონომიური რესპუბლიკის პრიორიტეტების დოკუმენტის უმაღლეს საბჭოსათვის წარდგენის თაობაზე 

◊ „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტისა და ბიუჯეტის შესაბამისი ავტონომიური რესპუბლიკის (2023-2026 წლების) პრიორიტეტების დოკუმენტის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში განხილვის განრიგი (პროექტი)