საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრის - მრჩევლის კანდიდატურის შესარჩევი

ღია კონკურსი

♦ გასაუბრების შედეგები

 II ეტაპზე გადასული კანდიდატები და გასაუბრების გრაფიკი

♦ გასაუბრების თარიღი დადგენილია

♦ კონკურსანტთა საყურადღებოდ

♦ კონცეფციები

♦ საკონკურსო კომისიის დებულება 

♦ ოქმები

♦ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება №6 - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრობის - მრჩევლობის კანდიდატის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შექმნისა და მრჩევლობის კანდიდატთა სიის გამოქვეყნების შესახებ

♦ კონკურსში მონაწილეთა სია

♦ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება №5 - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრის - მრჩევლის კანდიდატურის შესარჩევი ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ