აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატი ვაკანტურ თანამდებობებზე აცხადებს ღია და დახურულ კონკურსს


♦ კონკურსის დასკვნითი ეტაპის შედეგები

ინფორმაცია კონკურსის პროცედურების, ეტაპებისა და შედეგების გასაჩივრების თაობაზე

♦ კონკურსის მე-2 ეტაპის - კომპიუტერული პროგრამების ცოდნის შემოწმების შედეგები

♦ ინფორმაცია კომპიუტერული პროგრამების ცოდნის შემოწმების თაობაზე

♦ ინფორმაცია კონკურსის მე-2 წერითი დავალების (ტესტირების) დროს განსაზღვრული ბარიერის გადალახვის შედეგად კომპიუტერული პროგრამების ცოდნის შემოწმების ეტაპზე დაშვებულ კანდიდატთა შესახებ

♦ დოკუმენტაციის დაზუსტების შედეგად წერითი დავალების (ტესტირება) ეტაპზე დაშვებულ კანდიდატთა სია

♦ ინფორმაცია კონკურსის მე-2 ეტაპის - წერითი დავალების (ტესტირება) თაობაზე 

♦ ინფორმაცია კონკურსის მე-2 ეტაპზე გადასული კანდიდატების შესახებ

♦ განცხადება კონკურსის გამოცხადების თაობაზე

♦ სამუშაო აღწერილობები

♦ სამართლებრივი აქტები

♦ საქართველოს მთავრობის დადგენილება №204 საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ