✦ სამდივნოს უფროსი:

    - ვაჟა მეგრელიძე  - ტელ: +995(0) 32 228 54 82


✦ თავმჯდომარის მოადგილის თანაშემწე:

    - გიორგი ბერიძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 81


✦ სამდივნოს თანამშრომელი:

    -  ნატალია ნაკაშიძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 81♦ მოადგილის სამდივნოს დებულება