♦ დეპარტამენტის უფროსი


♦ მასმედიასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის განყოფილება


  განყოფილების უფროსი


  უფროსი სპეციალისტი
  უფროსი სპეციალისტი  


♦ მოქალაქეთა ჩართულობის განყოფილება


  განყოფილების უფროსი


  უფროსი სპეციალისტი


♦ დეპარტამენტის დებულება      (MS Word)

♦ დეპარტამენტის დებულება  (ძალადაკარგულია)