♦ დეპარტამენტის უფროსი


♦ საფინანსო უზრუნველყოფისა და შესყიდვების განყოფილება


  განყოფილების უფროსი


 ♦ უფროსი სპეციალისტი

♦ უფროსი სპეციალისტი

♦ უფროსი სპეციალისტი
♦ ტრანსპორტის მენეჯერი


♦ ინფორმაციული ტექნოლოგიების განყოფილება


   განყოფილების უფროსი


   უფროსი სპეციალისტი

   უმცროსი სპეციალისტი


 

    ♦ დეპარტამენტის დებულება -18.02.2022      (MS Word)                                                                                ♦ დეპარტამენტის დებულება  (ძალადაკარგულია)