✦ დეპარტამენტის უფროსი


იურიდიული განყოფილება:


✦ განყოფილების უფროსი/საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი

✦ უფროსი სპეციალისტი:
✦ დამხმარე მოსამსახურე:


ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება:


✦ განყოფილების უფროსი


✦ უფროსი სპეციალისტი
✦ უფროსი სპეციალისტი

✦ დამხმარე მოსამსახურე


♦ დეპარტამენტის დებულება