28 ნოემბერი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის

 განკარგულება №5

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს

                                                   რიგგარეშე პლენარული სხდომის მოწვევის შესახებ

 

           ქალაქი ბათუმი                                         28 ნოემბერი, 2023 წელი

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის 68-ე მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად, მოწვეულ იქნას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე პლენარული სხდომა 2023 წლის 30 ნოემბრის 12 საათიდან (განსახილველ საკითხთა ნუსხა თან ერთვის).

 

 

უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე                                                         დავით გაბაიძე