სამართლებრივი აქტები

სამართლებრივი აქტებისაქართველოს კონსტიტუცია 

♦ საქართველოს კონსტიტუციური კანონი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ 

✦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია

✦ საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ

✦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტი 

✦ საქართველოს კანონი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 

✦ საქართველოს კანონი საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი 

✦ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება N 672 საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე

✦ საქართველოს კანონი საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი

✦ საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს შრომის კოდექსი

✦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების შესახებ 

✦ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება N 1321 “ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ” ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე

✦ საქართველოს კანონი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

✦ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანება №12 ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ

✦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულება 

✦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის დებულება

✦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის ლოჯისტიკისა და საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დებულება 

✦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის ბუღალტერიის დებულება