კონკურსი

საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრის - მრჩევლის კანდიდატურის შესარჩევი ღია კონკურსი 


აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის

                                  განკარგულება №11

სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრობის - მრჩევლობის კანდიდატის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შექმნისა და მრჩევლობის კანდიდატთა სიის გამოქვეყნების შესახებ

კონკურსანტთა  საყურადღებოდ!

უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მიმდინარე წლის 6 ნოემბრის N9 განკარგულების - „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს" მრჩეველთა საბჭოს წევრთა - მრჩევლის კანდიდატურის შესარჩევი ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ“- თანახმად, უმაღლესი საბჭოს კანცელარიაში მიმდინარეობს დოკუმენტაციის წარმოდგენა-რეგისტრაციის პროცესი, როგორც მატერიალურად, ისე უმაღლესი საბჭოს ელექტრონული ფოსტის მისამართზე - contact@sca.ge.. ვებგვერდზე არსებულმა ხარვეზებმა შესაძლოა გამოიწვიოს გარკვეული პრობლემები. აქედან გამომდინარე, გთხოვთ, პარალელურად წარმოადგინოთ დუკუმენტაცია უმაღლესი საბჭოს სხვა ელექტრონული ფოსტის მისამართზე, კერძოდ: ajarasupreme@gmail.com


⇒ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება Ν9 - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრის - მრჩევლის კანდიდატურის შესარჩევი ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ - 06.11.2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრთა - მრჩეველთა კანდიდატურების შესარჩევი ღია კონკურსი - 27.08.2019-25.10.2019


• საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრობის - მრჩევლობის კანდიდატთა შესარჩევმა საკონკურსო კომისიამ უმაღლეს საბჭოს 13 კანდიდატი წარუდგინა


• II ეტაპზე გადასულ კონკურსანტთა სია და გასაუბრების განრიგი


• საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრობის - მრჩევლობის კანდიდატთა შესარჩევმა საკონკურსო კომისიამ 12 კანდიდატს ხარვეზები დაუდგინა


• კონცეფციები


• ოქმები - Ν1, Ν2, Ν3, Ν4


• კომისიის დებულება


• უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება №7 - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრობის - მრჩევლობის კანდიდატთა შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შექმნისა და მრჩევლობის კანდიდატთა სიის გამოქვეყნების შესახებ


• უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება Ν6 კონკურსის გამოცხადების შესახებ