საკადრო ინფორმაცია

✦ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ - 31.12.2020 წ.   →  (ბრძანების დანართი)

ინფორმაცია უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსის, მისი
მოადგილის და სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების შესახებ

✦ ინფორმაცია აპარატში დასაქმებულთა რაოდენობის შესახებ

✦ ინფორმაცია აპარატში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა რაოდენობის შესახებ

✦ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული უმაღლესი საბჭოს წევრების
წარმომადგენლების ელექტრონული ფოსტის მისამართები და ტელეფონის ნომრები

✦ უმაღლესი საბჭოს წევრების სამსახურებრივი ელექტრონული ფოსტის
მისამართები და სამსახურებრივი ტელეფონის ნომრები

✦ ინფორმაცია აპარატში გამოცხადებული კონკურსის წესით შესავსები ვაკანტური თანამდებობების შესახებ