✦ ბრძანება  უმაღლესი საბჭოს 2022 წლის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ - 11.01.2022 წელი 


♦ ბრძანება უმაღლესი საბჭოს აპარატში დამხმარე ფუნქციების მქონე შრომითი ხელშეკრულებით დასაკავებელი პოზიციების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ - 30.12.2021 წელი


ინფორმაცია უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსის, მისი
მოადგილის და სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების შესახებ


✦ ინფორმაცია აპარატში დასაქმებულთა რაოდენობის შესახებ


✦ ინფორმაცია აპარატში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა რაოდენობის შესახებ


✦ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული უმაღლესი საბჭოს წევრების
წარმომადგენლების ელექტრონული ფოსტის მისამართები და ტელეფონის ნომრები


✦ უმაღლესი საბჭოს წევრების ელექტრონული ფოსტის მისამართები 


✦ ინფორმაცია აპარატში გამოცხადებული კონკურსის წესით შესავსები ვაკანტური თანამდებობების შესახებ