საკადრო ინფორმაცია

✦ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება 
აპარატის საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ - (ბრძანების დანართი)

✦ ინფორმაცია უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსის, მისი
მოადგილის და სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების შესახებ

✦ ინფორმაცია აპარატში დასაქმებულთა რაოდენობის შესახებ

✦ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული უმაღლესი საბჭოს წევრების
წარმომადგენლების ელექტრონული ფოსტის მისამართები და ტელეფონის ნომრები

✦ უმაღლესი საბჭოს წევრების სამსახურებრივი ელექტრონული ფოსტის
მისამართები და სამსახურებრივი ტელეფონის ნომრები

✦ ინფორმაცია აპარატში გამოცხადებული კონკურსის წესით შესავსები ვაკანტური თანამდებობების შესახებ