უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება N4 -აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ

განცხადებები

დღის წესრიგი