აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომა

20 მარტი

21 მარტი, 2019 წელი        12:00 სთ.

 

  

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი

 

 1.აჭარის  ავტონომიური  რესპუბლიკის  უმაღლესი  საბჭოს   დადგენილების  პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომისიების შემადგენლობის არჩევის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს  2016  წლის 28  ნოემბრის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (№72, 25.02.2019წ.)

    მომხსენებელი: ნინო ჩხეტია _ საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

 

 2.საკანონმდებლო პაკეტი (№65,  30.08.2018წ.  ინიც.  დავით  გაბაიძე,  ნინო  ჩხეტია,  მერაბ კარანაძე, ირაკლი ჭეიშვილი, დავით ბაციკაძე):

 

   ა) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტი“;

   ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების  შესახებ“  აჭარის  ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

   გ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო პროცესისა და უფლებამოსილებათა შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

 

  II მოსმენა

  მომხსენებელი: დავით გაბაიძე _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი;

  თანამომხსენებელი:  ნინო  ჩხეტია  _  საკონსტიტუციო,  იურიდიულ  და  საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

მიბმული ფაილები