13 დეკემბერი

დღის წესრიგი

13 დეკემბერი 2023 წელი

12:00 საათი

  

1. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ა(ა)იპ ,,აგროსერვის ცენტრის“ ინფორმაციის მოსმენა სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამების მიმდინარეობისა და შესრულების შესახებ.

  

მომხსენებელი:  რაულ თავართქილაძე - ,,აგროსერვის ცენტრის“ დირექტორი

მიბმული ფაილები

განცხადებები

პრეს-რელიზი