26 ოქტომბერი

დღის წესრიგი

26 ოქტომბერი, 2023 წელი

14:00  საათი

  

1. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს მიერ, 2023 წელს გაწეული საქმიანობისა და მიმდინარე სამუშაოების შესახებ ინფორმაციის მოსმენა.

 

   მომხსენებელი: ჯემალ ნაკაშიძე -  გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს უფროსი

   თანამომხსენებელი: ჯუმბერ აბულაძე - აჭარის სატყეო სააგენტოს უფროსი          

მიბმული ფაილები