30 ნოემბერი

30 ნოემბერი, 2021წ.     12:00სთ.             

დღის წესრიგი                

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციის მოსმენა „საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა“ პროგრამის ფარგლებში შესრულებული პროექტების შესახებ 2021 წლის პირველი იანვრიდან დღემდე.

 

     მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე - ზაზა შავაძე

მიბმული ფაილები