ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების ბიბლიოთეკებში

არსებული მდგომარეობის შესწავლის თაობაზე


◊ მიღებული ინფორმაციები/მოსაზრებები


◊ სხდომების ოქმები


◊ გასვლითი სხდომები


◊ ინფორმაცია თემტური მოკვლევის შესახებpdf