№54 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება ,,საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2...

განცხადებები

დღის წესრიგი

რეგლამენტის პროექტი