17 მაისი

                 

                   დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი

                 

                   12:00 სთ.


 

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, პირობებისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ (09-01-08/26, 11.05.2022წ.);

 მომხსენებელი: დავით გაბაიძე _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი


 2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიში;


 მომხსენებელი: მარინე გვიანიძე - საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე


 3. პეტიცია - „აჭარის მუნიციპალიტეტების ცენტრებში თავისუფალი სივრცეების მოწყობის თაობაზე“ (N09-02-13-ქ/231, 06.04.2022 წ.

 პეტიციის ავტორი: მაგდა ქათამაძე, მისამართი: შუახევი, სოფელი ჭვანა);


 4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2022 წლის 19 მაისის მორიგი პლენარული სხდომის დღის წესრიგის პროექტის განსაზღვრა.

მიბმული ფაილები