დღის წესრიგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2018 წლის 21 ივნისის №16 სხდომა

20 ივნისი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი 12:00სთ    1.ინფორმაცია _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროებისა და უწყებების ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების შესახებ; მომხსენებელი: გიორგი რომანაძე  - საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე    2.მოქ. ანზ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2018 წლის 5 ივნისის №15 სხდომა

04 ივნისი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი 12:00სთ   1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის ბიუჯეტის დეტალურ განწერაში ცვლილების შეტანის შესახებ; მომხსენებელი: ილია თურმანიძე _ ლოჯისტიკისა და საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსის მ/შ    2.მოქ. ანზორ ჯაიანის საკანონმდებ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება №3 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის ...

29 მაისი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება Ν3  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს                                                & ...

განცხადებები