მიღებული სამართლებრივი აქტები: დადგენილებები, კანონები, რეგლამენტი, რეზოლუციები

თარიღი დასახელება ინიციატორი
2017/09/21 №58 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება ,,საქართველოს კონსტიტუციის 67-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს კანონის პროექტების ,,გრანტების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე და ... დ.გაბაიძე / ნ.ჩხეტია / ვ.წულაძე
2017/07/12 №57 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე  მთავრობის თავმჯდომარე
2017/06/30 №56 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილება ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურისა და საქმიანობის წესის შესახებ'' მთავრობის თავმჯდომარე
2017/06/23 №55 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება ,, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2013 წლის ... დავით გაბაიძე / ნინო ჩხეტია
2017/06/23 №54 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება ,,საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ... დავით გაბაიძე / ნინო ჩხეტია
2017/06/23 №53 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი ,, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის სტატუსის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დავით გაბაიძე / ნინო ჩხეტია
2017/06/23 №52 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი ,, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დავით გაბაიძე / ნინო ჩხეტია
2017/06/23 №51 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტი ,, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ დავით გაბაიძე / ნინო ჩხეტია
2017/06/23 N50 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება ,, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულებისა და სტრუქტურის დამტკიცების შესახებ“ დავით გაბაიძე / ნინო ჩხეტია
2017/06/23 №49 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი ,, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ნინო ჩხეტია
2017/06/23 №48 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი ,, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ნინო ჩხეტია
2017/06/23 №47 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი ,,სატყეო მეურნეობის მართვის შესახებ” აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საკონსტიტუციო  იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია
2017/06/23 №46 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო/ მთავრობის თავმჯდომარე
2017/06/15 N45 დადგენილება - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიერ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს 2016 წლის საქმიანობის ანგარიშის განხილვის პროცედურის განსაზღვრის შესახებ საკონსტიტუციო იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია
2017/06/15 N44 - რეგლამენტი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ ნინო ჩხეტია
2017/06/15 N43 - კანონი - ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების შესახებ'' საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია 
2017/05/18 N42 - დადგენილება - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭის 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისია
2017/05/18 N41 - დადგენილება - ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომისიების შემადგენლობის არჩევის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 28 ნოემბრის N5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია
2017/05/18 N40 - დადგენილება - ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომისიების შემადგენლობის განსაზღვრა და უმაღლესი საბჭოს კომისიებში ფრაქციათა პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების დამტკიცების შესახებ '' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭ ... საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია
2017/05/18 N39 - დადგენილება - საქართველოს კონსტიტუციის 67-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით ,,ზოგადი განათლების შესახებ'' საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე'' საქართველოს კანონის პროექტის საქართველოს პარლამენტში წარდგენის შესახე ... უმაღლესი საბჭო
2017/05/18 N38 - დადგენილება - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2016 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ
2017/04/20 №37 - კანონი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე უმაღლესი საბჭოს წევრები - ნინო ჩხეტია, დავით გაბაიძე
2017/03/16 №36 - დადგენილება - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომისიების შემადგენლობის არჩევის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია
2017/03/16 №35 - დადგენილება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ უმაღლესი საბჭოს წევრი - ნინო ჩხეტია
2017/03/16 №34 - კანონი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომისია
2017/03/07 №33 - დადგენილება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გამოკლებული წევრის ლევან ვარშალომიძის ადგილმონაცვლის ასმათ დიასამიძის უფლებამოსილები საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია
2017/02/10 №32 - რეგლამენტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ უმაღლესი საბჭოს წევრები - ნინო ჩხეტია, გიორგი რომანაძე
2017/02/10 №31 - კანონი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო პროცესისა და უფლებამოსილებათა შესახებ“ უმაღლესი საბჭოს წევრები - ნინო ჩხეტია, გიორგი რომანაძე
2017/02/10 №30 - 10.02.2017 - დადგენილება „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის საჯარო თანამდებობათა რეესტრის შესახებ“ უმაღლესი საბჭოს წევრი - დავით გაბაიძე
2017/02/10 №29 - დადგენილება„საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ უმაღლესი საბჭოს წევრი - დავით გაბაიძე
2017/02/10 №28 - დადგენილება „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესა უმაღლესი საბჭოს წევრი - დავით გაბაიძე
2017/02/10 №27 - დადგენილება „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულებისა და სტრუქტურის დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკ უმაღლესი საბჭოს წევრი - დავით გაბაიძე
2017/02/10 №26 - რეგლამენტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ უმაღლესი საბჭოს წევრი - დავით გაბაიძე
2017/02/10 №25 - დადგენილება „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომისიების შემადგენლობის არჩევის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია
2017/02/10 №24 - დადგენილება ლევან ვარშალომიძისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია
2017/01/26 №23 - დადგენილება „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომისიების შემადგენლობის არჩევის შესახებ“აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია
2017/01/26 №22 - დადგენილება - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მაჟორიტარი წევრის ამომრჩევლებთან ურთიერთობის გაუმჯობესების ღონისძიებათა შესახებ ფრაქცია ,,ქართული ოცნება მაჟორიტარები"
2016/12/27 №21 - დადგენილება „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომისიების შემადგენლობის არჩევის შესახებ“ საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია
2016/12/27 №20 - რეგლამენტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის თაობაზე უმაღლესი საბჭოს წევრი - ნინო ჩხეტია
2016/12/27 №19 - კანონი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ მთავრობის თავმჯდომარე - ზურაბ პატარაძე
2016/12/27 №18 - კანონი ,,აჭარის ავტონომიური ესპუბლიკის საბიუჯეტო პროცესისა და უფლებამოსილებათა შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე მთავრობის თავმჯდომარე - ზურაბ პატარაძე
2016/12/27 №17 - დადგენილება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გამოკლებული წევრის დავით თარხან-მოურავის ადგილმონაცვლის ზაზა ოქუაშვილის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია
2016/12/21 №16 - კანონი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2016 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე მთავრობის თავმჯდომარე - ზურაბ პატარაძე
2016/12/19 №15 - დადგენილება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ
2016/12/15 №14 - დადგენილება წინა მოწვევის უმაღლეს საბჭოში განსახილველად წარდგენილი სამართლებრივი აქტების პროექტების განხილვის პროცედურის გაგრძელების მიზანშეწონილობის შესახებ საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია
2016/12/15 №13 - დადგენილება დავით თარხან-მოურავისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია
2016/12/05 №12 - დადგენილება ზურაბ პატარაძის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარედ დამტკიცების შესახებ
2016/11/28 №11 - დადგენილება „ნუგზარ სურმანიძისაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ
2016/11/28 №10 - დადგენილება „გიორგი რომანაძის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ
2016/11/28 №9 - დადგენილება „ნინო ჩხეტიას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ
2016/11/28 №8 - დადგენილება „ვლადიმერ მგალობლიშვილისაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ
2016/11/28 №7 - დადგენილება „ცოტნე ანანიძის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ
2016/11/28 №6- დადგენილება „ვახტანგ წულაძის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ
2016/11/28 №5 - დადგენილება „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომისიების შემადგენლობის არჩევის შესახებ“
2016/11/28 №4 - დადგენილება „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომისიების შემადგენლობის განსაზღვრისა და უმაღლესი საბჭოს კომისიებში ფრაქციათა პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების დამტკიცების შესახებ
2016/11/28 №3 - დადგენილება „მერაბ კარანაძის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილედ არჩევის შესახებ“
2016/11/28 №2 - 28.11.2016 - დადგენილება „დავით გაბაიძის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ“
2016/11/28 №1-28.11.2016 - დადგენილება „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ“