№54 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის შრომის ანაზღაურების შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე (09-01-08/54, 28.12.2017წ)

  • თარიღი: 28.12.2017
  • ინიციატორი:

    ავტ/ინიც: დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია            მიღებულია 15.01.2018წ. №63