გასაჩივრების წესი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატში

არსებული ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებულ

ღია და დახურულ კონკურსებში მონაწილეთა საყურადღებოდ!

 

     ,,საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის N204 დადგენილების 34-ე მუხლის შესაბამისად, კონკურსის მონაწილე კანდიდატს უფლება აქვს, კონკურსის პროცედურების, ეტაპებისა და შედეგების თაობაზე მიმართოს სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

განცხადებები