ინფორმაცია კონკურსის მე-2 ეტაპის - წერითი დავალების (ტესტირება) თაობაზე

 

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატში არსებული ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია და დახურული კონკურსების II ეტაპზე გათვალისწინებული წერითი დავალება (ტესტირება) ჩატარდება 2018 წლის 28 აპრილს სსიპ "ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის" ტექნოლოგიური ფაკულტეტის კორპუსში (მისამართი: ქ. ბათუმი, ფიროსმანის ქ. N12), თანახმად N1 დანართში მითითებული გრაფიკისა.

   კანდიდატთა საყურადღებოდ! ტესტირების მიმდინარეობისას მობილური ტელეფონის გამოყენება გახდება კანდიდატის ტესტირებიდან მოხსნის საფუძველი.

  წერითი დავალების შესრულების დროს, ტესტში ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში, კანდიდატს უფლება აქვს, ტესტირებიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში, წერილობითი საჩივრით მიმართოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონკურსო კომისიას და გაასაჩივროს კონკრეტული კითხვა/კითხვები, ხარვეზის შინაარსის მითითებით. საჩივარი წარმოდგენილი უნდა იქნას მატერიალური ფორმით ან/და ელექტრონულად - ხელმოწერილი და დასკანერებული contact@sca.ge-ს მეშვეობით.

დანართი N1

განცხადებები