ინფორმაცია კონკურსის მე-2 ეტაპზე გადასული კანდიდატების შესახებ

     2018 წლის 16 აპრილს დასრულდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატში, ღია და დახურულ კონკურსში მონაწილე კანდიდატთა განაცხადების გადარჩევის ეტაპი, რაც გულისხმობდა გამოცხადებული ვაკანსიისათვის დადგენილ ძირითად, სპეციალურ და დამატებით მოთხოვნებთან კანდიდატის მიერ წარდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისობის შემოწმებას. 

     იხილეთ წერითი დავალების (ტესტირება) ეტაპზე დაშვებულ კანდიდატთა სია - დანართი №1,2,3,4,5.

   დანართ №6-ში მოცემულია იმ კანდიდატთა სია, რომელთა დოკუმენტაცია საჭიროებს დაზუსტებას. დადგენილ ვადაში დაზუსტების მიზნით მოთხოვნილი დოკუმენტაციის წარმოუდგენლობის ან არასრულყოფილად წარმოდგენის შემთხვევაში, კანდიდატი არ დაიშვება კონკურსის მომდევნო ეტაპზე. 

დანართი №1

დანართი №2

დანართი №3

დანართი №4

დანართი №5

დანართი №6

განცხადებები