აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სესია 15.01.2018წ.

12 იანვარი

                                                               პროექტი

   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს

რიგგარეშე სესია

15 იანვარი,  2018 წელი                  12:00 სთ

დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი

 1. აჭარის ავტონომიური  რესპუბლიკის  უმაღლესი  საბჭოს  რეგლამენტის   პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (09-01-08/53,  14.12.2017 ინიც. დ. გაბაიძე, ნ. ჩხეტია,  დ.ბაციკაძე);

         მომხსენებელი: დავით გაბაიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი

         თანამომხსენებელი: ნინო ჩხეტია - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ   და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის შრომის ანაზღაურების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე (09-01- 08/54, 28.12.2017 ინიც. დ. გაბაიძე, ნ. ჩხეტია);

        მომხსენებელი: დავით გაბაიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი

        თანამომხსენებელი: ნინო ჩხეტია - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ     და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მაჟორიტარი წევრის ამომრჩევლებთან ურთიერთობის გაუმჯობესების ღონისძიებათა შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 26 იანვრის №22 დადგენილებაში    ცვლილების    შეტანის     თაობაზე     (09-01-08/55,     28.12.2017     ინიც.  ვ. წულაძე, ნ. სურმანიძე);

         მომხსენებელი: ვახტანგ წულაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის   საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

         თანამომხსენებელი: ნინო ჩხეტია - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ   და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტის გამოქვეყნებისა და მისი საჯარო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის შექმნის თაობაზე (09-01-08/57, 11.01.2018).

         მომხსენებელი: ნინო ჩხეტია - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და   საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი