აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

14 სექტემბერი

დღის წესრიგი

17.09.2018წ,     12:00სთ.       

ბიუროს სხდომათა ოთახი №3-9

     

1.საკანონმდებლო პაკეტი (№09-01-08/65, 30.08.2018):

ა) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტი“;

ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  კანონის პროექტები:

ბ.ა) „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

ბ.ბ) „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო პროცესისა და უფლებამოსილებათა შესახებ“  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

გ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მაჟორიტარი წევრის ამომრჩევლებთან ურთიერთობის გაუმჯობესების ღონისძიებათა შესახებ“.

       ინიციატორები: უმაღლესი საბჭოს წევრები - დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია, მერაბ კარანაძე, ირაკლი ჭეიშვილი, დავით ბაციკაძე

       მომხსენებელი: საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე - ნინო ჩხეტია

2.აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის უფროსად კახაბერ კირტავას დანიშვნაზე გენერალური აუდიტორისათვის თანხმობის მიცემისათვის ფარული კენჭისყრის ადგილისა და ბიულეტენის ფორმის განსაზღვრა.

       მომხსენებელი: საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე - ნინო ჩხეტია

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

რეგლამენტის პროექტი